Крюківщинська Сільська Рада
Місія: бути взірцем у розвитку і взаєминах мешканців, ставленні
до довкілля, збереження духовних і культурних цінностей.

08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н
с. Крюківщина, вул. Балукова, 10

(04598) 5-09-85 239-06-8944

 

 

Загальні положення

станом на 06.05.2017 р.

Визначення термінів

Наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 • недержавний пенсійний фонд (далі – пенсійний фонд) – юридична особа, створена відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» №1057, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно  з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам фонду у визначеному  Законом №1057 порядку;
 • відкритий пенсійний фонд – недержавний пенсійний фонд, учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи;
 • корпоративний пенсійний фонд – недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа – роботодавець або декілька юридичних осіб – роботодавців та до якого можуть приєднуватися роботодавці – платники (вкладники);
 • професійний державний фонд – недержавний пенсійний фонд, засновником (засновниками) якого можуть бути об’єднання юридичних осіб – роботодавців, об’єднання фізичних осіб, включаючи професійні спілки (об’єднання професійних спілок), або фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної діяльності (занять). Учасниками такого фонду можуть бути виключно фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної діяльності (занять), визначеною у статуті фонду;
 • вкладник недержавного пенсійного фонду (далі – вкладник фонду) – особа (як юридична, так і фізична), яка сплачує пенсійні внески на користь учасника фонду шляхом перерахування грошових коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту та закону;
 • учасник недержавного пенсійного забезпечення – фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок до банківської установи і яка  має право на недержавне пенсійне забезпечення на умовах і в порядку, визначених пенсійним контрактом, договором страхування або договором про відкриття пенсійного депозитного рахунку та Законом № 1057;
 • учасник недержавного пенсійного фонду (далі – учасник фонду) – фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду;
 • пенсійний контракт – договір між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду за визначеною умовою;
 • пенсійна схема – документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду;
 • пенсійний внесок – грошовий внесок вкладника фонду, сплачений на користь учасника (учасників) фонду відповідно до пенсійного контракту;
 • індивідуальний пенсійний рахунок – персоніфікований рахунок учасника пенсійного фонду, який ведеться в системі персоніфікованого обліку у визначеному Законом №1057 порядку з метою обліку накопичених на користь учасника пенсійних коштів;
 • персоніфікований облік – збирання, оброблення, систематизація та зберігання передбаченої законодавством про пенсійне забезпечення і Законом №1057 інформації про учасників недержавного пенсійного забезпечення, відомостей про визначення їх прав на пенсійні виплати за рахунок коштів, накопичених на їх користь, а також для обчислення розміру цих виплат;
 • пенсійні кошти – сума зобов’язань у грошовому виразі пенсійного фонду перед його учасниками, страхової організації перед застрахованими особами згідно з договорами страхування довічної пенсії або банківської установи перед вкладниками, які відкрили пенсійні депозитні рахунки;
 • пенсійні активи – активи пенсійного фонду, страхової організації, банківської установи, сформовані відповідно до Закону №1057, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати;
 • пенсійна виплата – грошова виплата учасникові недержавного пенсійного забезпечення або його спадкоємця, що здійснюється за рахунок накопичених у недержавному пенсійному фонді та облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів у випадках, передбачених Законом №1057;
 • одноразова пенсійна виплата – пенсійна виплата, що здійснюється у порядку та у випадках, визначених Законом №1057;
 • пенсія на визначений строк – пенсійні виплати, що здійснюються періодично протягом визначеного строку у порядку та випадках, визначених Законом №1057;
 • довічна пенсія  (довічний ануїтет)пенсійні виплати, які здійснюються страховою організацією на підставі договору страхування довічної пенсії протягом життя фізичної особи періодично після досягнення нею пенсійного віку відповідно до законодавства про страхування.

Система недержавного пенсійного забезпечення

Система пенсійного забезпечення складається з трьох рівнів.

Третій рівень -  система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами додаткових до загальнообов’язкового державного пенсійного   страхування пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.

Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення.

Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати пенсійні виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного забезпечення в Україні. Обов’язковість участі або обмеження щодо участі громадян у відповідних рівнях системи пенсійного забезпечення в Україні та отримання пенсійних виплат встановлюються   законами з питань пенсійного забезпечення.

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:

 • недержавними пенсійними фондами шляхом укладання пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів;
 • страховими організаціями, які отримали ліцензію на страхування життя, шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії, а також шляхом страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду;
 • банківськими установами шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування вкладів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що встановлюється згідно із законом.

Суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення

Суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення є:

 • недержавні пенсійні фонди;
 • страхові організації, які уклали договори страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті;
 • вкладники пенсійних фондів, що сплачують внески на користь учасників фонду;
 • учасники пенсійних фондів, на користь яких сплачуються внески і які отримують право на пенсію з недержавного пенсійного фонду;
 • фізичні особи, які уклали договори страхування довічної пенсії;
 • юридичні особи, які уклали договори страхування ризику настання інвалідності або смерті;
 • засновники пенсійних фондів;
 • адміністратори пенсійних фондів, які отримали ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів та здійснюють таке адміністрування;
 • особи, що здійснюють управління активами фонду – компанії з управління активами (КУА) пенсійного фонду (може бути в складі однієї юридичної особи з адміністратором фонду за умови наявності відповідної ліцензії);
 • зберігачі пенсійних фондів, обрані Радами фондів банки, які провадять депозитарну діяльність зберігача цінних паперів відповідно до законодавства;
 • аудитори.

Власність учасника недержавного пенсійного фонду

Всі накопичені пенсійні кошти в сумі розміру пенсійних внесків, що сплачені на користь учасника фонду, та розподіленого на його користь прибутку пенсійного фонду, є власністю учасника фонду, якою він розпоряджається згідно із Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» №1057.

На всі пенсійні накопичення учасника фонду розповсюджується право успадкування.

 

 

 

 

Гарантійні надійності та фінансової стійкості системи недержавного пенсійного забезпечення

станом на 03.05.2017 р.

На законодавчому рівні державою закріплені такі принципи побудови і функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення, що дозволяють запобігти або мінімізувати ризики втрати або знецінення пенсійних накопичень учасників недержавного пенсійного фонду:

1. Держава гарантує дотримання законодавства з метою захисту майнових прав і законних інтересів учасників недержавного пенсійного забезпечення шляхом здійснення нагляду та контролю відповідними державними органами.

Державні органи здійснюють реєстрацію, ліцензування, моніторинг в системі недержавного пенсійного забезпечення, нагляд за дотриманням всіма суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення правових, фінансових, інвестиційних, кваліфікаційних, рекламних, інформаційних та інших нормативів (правил), а також вони наділені правами щодо застосування заходів впливу до учасників системи недержавного пенсійного забезпечення.

Державний нагляд та контроль за діяльністю недержавних пенсійних фондів, адміністраторів пенсійних фондів, страхових організацій та банківських установ здійснює  національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), у межах своїх повноважень.

Державний нагляд та контроль за діяльністю осіб, що здійснюють управління активами пенсійних фондів, та зберігачів здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НК ЦПФР) в межах повноважень та порядку, передбачених законодавством.

Контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у системі накопичувального пенсійного забезпечення здійснює Антимонопольний комітет України в межах повноважень, передбачених законом.

2. Розмежування функцій збору пенсійних внесків, інвестування коштів і зберігання активів серед фінансових установ з метою недопущення зловживань з пенсійними коштами та їх втрати (розтрати).

3. Активи недержавного пенсійного фонду відокремлені від активів засновників фонду, роботодавців – платників, фінансових установ, які обслуговують фонд, і не можуть включатись до їхньої ліквідаційної маси.

4. Всі пенсійні накопичення, обліковані  на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, є власністю цього учасника, якою він розпоряджається згідно з Законом 1057:

 • вкладник фонду, який є учасником фонду, має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто;

У разі розірвання пенсійного контракту таким вкладником він повинен укласти новий пенсійний контракт щодо участі в іншому пенсійному фонді або укласти договір зі страховою організацією. При цьому пенсійні кошти вкладника фонду, який є учасником фонду, передаються на його рахунок до іншої фінансової установи.

 • протягом періоду виплати пенсії на визначений строк учасник фонду у будь-який час може:
 • перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду;
 • укласти зі страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді.

5. Пенсійні кошти, обліковані на індивідуальному пенсійному рахунку учасника пенсійного фонду, підлягають безумовному успадкуванню в повному обсязі.

6. Встановлення вимог до програмно-технічного забезпечення, зокрема, до програмно-технологічних комплексів та інформаційних систем установ, що надають послуги пенсійному фонду, з метою забезпечення якісного обліку пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників фонду (неможливість зловживань, викривлення інформації, а також надійне зберігання інформації) та запобігання втратам інформації в системі персоніфікованого обліку (неможливість витоків, викрадення, фальсифікації, знищення, копіювання, блокування інформації).

7. Недержавний пенсійний фонд не може бути проголошений банкрутом. На нього не поширюється  законодавство України про банкрутство, тобто недержавний пенсійний фонд не може бути ліквідований відповідно до законодавства України про банкрутство.

8. Система багаторівневого перехресного контролю в системі недержавного пенсійного забезпечення.

Перший рівень контролю забезпечується державою через Нацкомфінпослуг, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк України та інші органи в межах їх компетенції.

Другий рівень контролю реалізується Радою недержавного пенсійного фонду через  контроль адміністратора фонду, компанії з управління активами та банка – зберігача.

Третій рівень контролю здійснюється на професійному рівні. Такий контроль здійснює банк – зберігач недержавного пенсійного фонду та аудитор фонду.

Зберігач в щоденному режимі здійснює моніторинг операцій з пенсійними активами, контролює динаміку зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків та у випадку виявлення порушень або інших відхилень:

Негайно повідомляє про них Раду фонду, адміністратор фонду, державних регуляторів (Нацкомфінпослуг, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку) та особу, що здійснила це порушення;

Припиняє виконання  розпоряджень компанії з управління активами пенсійного фонду до офіційного дозволу недержавного пенсійного фонду, а у випадку надходження розпорядження НКЦПФР щодо припинення (блокування) виконання розпорядження КУА – до відміни такого розпорядження.

Незалежність і об’єктивність зберігача визнається тим, що він не може бути пов’язаною особою фонду, його засновників, аудитора, адміністратора фонду, компанії з управління активами пенсійного фонду, та їх пов’язаних осіб, а також їхнім кредиторам.

Щорічний обов’язковий аудит недержавного пенсійного фонду.

Четвертий рівень контролю забезпечують адміністратор пенсійного фонду та особа, що здійснює управління активами пенсійного фонду. Цей контроль є внутрішнім, але повсякденним і повсякчасним.

П’ятий рівень контролю – це контроль, який здійснюється безпосередньо вкладниками та учасниками фонду відповідно до законодавства та умов пенсійного контракту або договору про виплату пенсії на визначений строк.

Контроль учасників фонду за станом своїх індивідуальних пенсійних рахунків. Адміністратор фонду зобов’язаний  один раз на рік безоплатно надавати кожному учаснику пенсійного фонду виписку з індивідуального пенсійного рахунку такого учасника, а також надавати виписки з індивідуального пенсійного рахунку на письмовий запит учасника фонду за плату.

Для учасників фонду, які отримують пенсійні виплати з пенсійного фонду, додатково безоплатно надається інформація про загальний обсяг і розмір щомісячних виплат та залишку на індивідуальному пенсійному рахунку (у разі здійснення пенсійних виплат).

9. Пенсійний фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями пенсійного фонду.